19006172

Đơn đề nghị giải quyết quyền lợi tại nạn lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày…… tháng ….. năm 2022

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v Giải quyết quyền lợi Tai nạn lao động của ……. theo Biên bản điều tra tai nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội.

Kính gửi: Công ty cổ phần ……………… Hà Nội

 

Người yêu cầu:

  • Họ và tên: N.V.Q;               Ngày sinh: …/…/19….
  • Hợp đồng lao động số: ……………………………………………………………
  • CMND/CCCD số: 00xxxxxx ; Cấp ngày: …./…./20….. Tại: CTCCSQLHCVTTXH
  • Địa chỉ: ĐX, QT, SS, HN
  • Số điện thoại :……………………………………………………………………….

Người bị yêu cầu:CÔNG TY CỔ PHẦN ……… HÀ NỘI

  • Địa chỉ: ………….., Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Mã số thuế: 010xxxxxxxxxx
  • Người đại diện: Q.T.K

1. CÁC NỘI DUNG TRONG BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐÃ KHẲNG ĐỊNH

Trong biên bản Điều tra tai nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã đưa ra những khẳng định và những kết luận quan trọng như sau:

Một là: Về hợp đồng thử việc 02 tháng từ ngày 08/04/2021 – 07/06/2021 giữa N.V.Q và Công ty Cổ phần ………. Hà Nội là trái quy định của pháp luật. Về bản chất, vị trí công việc mà anh Q làm chỉ được ký Hợp đồng thử việc 01 tháng tức kết thúc thử việc vào tháng 7/5/2021. Sau đó các bên vẫn tiếp tục làm việc đến ngày 7/6/2022 là đã xác nhận quan hệ lao động (tại trang 6, điểm e Mục 6 Biên bản điều tra tại nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội).

Hai là: tại thời điểm tai nạn ngày 07/06/2022 đã tồn tại quan hệ lao động với mức lương chính được xác định là 8.000.000 đồng (tại trang 5, điểm d.2 Mục 6 Biên bản điều tra tại nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội).

Ba là: Công ty không thanh toán tiền luong cho anh Q từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 30/09/2021 là trái quy định của pháp luật (tại trang 6, điểm e Mục 6 Biên bản điều tra tại nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội).

Bốn là: Trong biên bản điều tra tai nạn lao động tại trang 6, điểm e Mục 6 Biên bản điều tra tại nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội ghi nhận tháng 5/2021 Công ty thực hiện báo tăng BHXH cho anh Q là đúng quy định của pháp luật. Sau đó, công ty căn cứ vào Quyết định số 10116/QĐTV-CTC ngày 8/6/2021 để báo giảm BHXH cho anh Q là không có căn cứ là trái pháp luật, không đúng thực tế thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động nên quyết định số 10116/QĐTV-CTC là không có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, từ những điều tra, ghi nhận trong Biên bản điều tra tai nạn lao động ngày 16/06/2022 của Sở lao động thương binh và xã hội, yêu cầu Công ty Cổ phần …. Hà Nội thực hiện đúng các quyền lợi cho anh Q gồm:

– Giải quyết các chế độ tai nạn lao động cho nạn nhân N.V.Q theo quy định tại Khoản 1 2 3 4 5 6 7 8 10 và 11 Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động.

– Báo cáo tính chất pháp lý về hồ sơ truy giảm BHXH của N.V.Q với BHXH để giải quyết chế độ TNLĐ cho N.V.Q.

giải quyết quyền lợi tại nạn lao động

2. QUYỀN LỢI VÀ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRONG BUỔI LÀM VIỆC NGÀY 30/06/2022

Ngày 30/06/2022, tôi và Công ty Cổ phần ….. Hà Nội đã gặp mặt để trao đổi các quyền lợi liên quan đến chế độ tai nạn lao động của tôi theo đúng như yêu cầu của Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty (giám đốc và Tổng giám đốc) lấy lý do bận việc không tiếp và cứ nhân viên hành chính để trao đổi sự việc với tôi. Kết thúc buổi làm việc 2 bên chỉ ghi nhận các nội dung mà không giải quyết được bất kỳ quyền lợi gì. Cụ thể:

– Phía anh N.V.Q yêu cầu: Công ty bồi thường tổng tất cả các quyền lợi là 200tr (không bao gồm 72tr đã chi trả trước đó) cho các quyền lợi liên quan đến chế độ BHXH và trách nhiệm bồi thường của Công ty theo Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động. (Có văn bản kèm theo tính toán chế độ).

– Phía Công ty đề xuất bồi thường: trả cho anh Q 04 tháng tiền lương (8tr*4 = 32tr) và 17,9 tháng tiền bồi thường nhân với mức lương là 6,2tr do thời điểm anh Quí tai nạn đang là Hợp đồng thử việc.

Sau ngày 30/06/2022, anh Q nhiều lần liên hệ với ban Giám đốc nhưng không nhận được trả lời và đến nay vẫn chưa có phương án bồi thường cụ thể cho tôi.

Như tôi được biết, hiện tại Công ty cũng chưa làm hồ sơ giải trình về tính chất pháp lý của vụ việc để xin ý kiến của BHXH huyện M.L để giải quyết hồ sơ cho tôi. Chính vì thế, tôi làm văn bản này đề nghị Công ty giải quyết các quyền lợi cho tôi theo đúng yêu cầu của Sở lao động thương binh và xã hội thành phồ Hà Nội. Cụ thể:

Phương án 01: Thực hiện bồi thường cho tôi toàn bộ các quyền lợi (Công ty và Bảo hiểm xã hội) với mức là 200.000.000 đồng (không tính 72tr đã bồi thường).

Giải trình về mức bồi thường nêu trên: Sau khi tính toán tất cả các chế độ mà Công ty và cơ quan BHXH chi trả là 824.495.700 đồng (có bản tính toán chi tiết kèm theo) trong đó đối với Công ty là 195.525.700 đồng và cơ quan BHXH là: 628.960.000 đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty cố tình trốn đóng BHXH cho người lao động và đã làm hồ sơ truy giảm BHXH thì cơ quan BHXH sẽ không giải quyết mà trách nhiệm bồi thường các quyền lợi của BHXH sẽ do công ty thực hiện chi trả theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015:

4. Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật này, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

Hơn nữa, do vụ việc đã kéo dài quá lâu, việc đi lại giải quyết mất quá nhiều thời gian nên bản thân tôi không muốn kéo dài thêm nữa mà muốn Công ty giải quyết một lần cho xong toàn bộ các quyền lợi liên quan đến tai nạn lao động của tôi. Mức yêu cầu là 200.000.000 đồng (không trừ 72.000.000 đồng đã chi trả).

Phương án 02: Thực hiện việc bồi thường cho tôi đúng theo đề nghị của Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội với chi phí cụ thể: 195.525.700 đồng (có bản tính kèm theo); và Làm báo cáo giải trình vụ việc với BHXH để giải quyết chế độ đồng thời thông báo lại tiến trình làm việc với bảo hiểm cho tôi để tối nắm bắt thông tin giải quyết (Tôi biết chắc chắn, khi làm hồ sơ giải trình lên cơ quan BHXH huyện Mê Lình thì BHXH Mê Linh sẽ từ chối việc làm chế độ bảo hiểm cho tôi do lỗi là Công ty làm sai và trốn đóng BHXH, do đó việc bồi thường các quyền lợi của BHXH sẽ là Công ty chi trả theo khoản 4 Điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 nên trên).

Trên đây là toàn bộ yêu cầu của tôi về vụ việc Tai nạn lao động, kính đề nghị Công ty giải quyết các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trả lời tôi bằng văn bản (không gọi điện trao đổi) để tôi có phương án làm việc với Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội.

Người yêu cầu

Xin chân thành cảm ơn /.

 

Danh mục tài liệu đính kèm:

1/ Bản tính toán các chế độ và quyền lợi của Nguyễn Văn Quí khi bị tai nạn lao động;

 

luatannam