19006172

Mẫu 01: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà

Tải mẫu 01 tại: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
Tháng….năm 2022

1. Họ và tên:…………………………………………… 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:…/…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):………………………

5. Số CCCD/CMND:……………………… Ngày… cấp…./…./……….. Nơi cấp……………………

6. Nơi đăng ký thường trú:………………………………………………………………………………….

………………………………..

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

– Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:……………………………………………………….

………………………………………

– Địa chỉ làm việc:…………………………………………………………………………………………….

– Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày…………………. /……. /………….

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày……………………. /…… /……..

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng……………… năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:…………………………………. số CCCD/CMND:…………………..

– Địa chỉ1:……………………………………………………………………………………………………….

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

– Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày…./…./…. đến ngày …./…./….

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng     …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số…./2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng…. năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng2:

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:…………………………………… ,   số tài khoản:………………………

tại Ngân hàng………………………………………………………………………………………………. )

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng…. năm 2022

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ghi rõ họ tên)

 

___________

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

2Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

luatannam