19006172

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Tải mẫu 03 tại: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Mẫu số 03

TÊN DOANH NGHIỆP/
HỢP TÁC XÃ/HỘ KINH DOANH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng….năm 2022

(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố…..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:………………………………………………………

2. Mã số thuế/số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………

3. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

4. Điện thoại liên hệ:………………………………………… E-mail:……………………………………..

5. Tài khoản: số tài khoản……………………………… tại Ngân hàng………………………………..

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số

CCCD/

CMND

Địa chỉ nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số sổ

BHXH

số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

2

Cộng

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ:……………………………………………………………………..

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC/MỚI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số

CCCD/

CMND

Địa chỉ nhà trọ1

Hợp đồng lao động

số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

2

Cộng

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 (số tiền hỗ trợ bằng chữ:……)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với mục II)

(Ký tên và đóng dấu)

….,ngày…. tháng…. năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ/ HỘ KINH DOANH
(Ký tên và đóng dấu)

 

___________

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

luatannam