19006172

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi nhận trợ cấp người có công với cách mạng

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi nhận trợ cấp người có công với cách mạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng 08 năm 2022

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc thay đổi nơi nhận trợ cấp người có công với cách mạng

 

Kính gửi: Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Tôi tên là: T.T.N.

Sinh ngày: …../…/1948

CMND/CCCD số: 03…………., cấp ngày …/…/20…. tại Cục trường cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú trước ngày 18/07/2022: NC, THi, TB.

Địa chỉ thường trú hiện tại từ ngày 18/07/2022 đến nay: P1709, T02, C37, Tổ 20, Phường TV, Quận NTL, HN.

Số điện thoại:…………..

Tôi xin được trình bày với Quý cơ quan một vấn đề như sau:

1. Về đối tượng và điều kiện di chuyển hồ sơ gốc hưởng chế độ ưu đã người có công với cách mạng.

Tôi là người có công với Cách mạng, đang được hưởng 02 chế độ: Trợ cấp Thương binh và trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay, cơ quan có trách nhiệm chi trả trợ cấp hằng tháng cho tôi là Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện TH, tỉnh TB theo địa chỉ thường trú cũ của tôi. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã thay đổi nơi thường trú mới đến địa chỉ: P1709, T02, C37, Tổ 20, Phường TV, Quận NTL, thành phố HN theo Thông báo số 001942/TB của Công an Phường TV, Quận NTL, thành phố HN.

Căn cứ tại điểm a Khoản 1 Điều 49, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (tình trạng còn hiệu lực) đã quy định chi tiết về điều kiện và thủ tục di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi, cụ thể:

“Điều 49. Di chuyển hồ sơ

1. Điều kiện di chuyển hồ sơ

a) Người có công hoặc người thờ cúng liệt sĩ thay đổi nơi cư trú;

b) Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới nêu tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc không còn thân nhân khác hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.”

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về người có công (trong đó có thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới. Bên cạnh đó, nơi cư trú được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 12 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013: “Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.”

Như vậy, từ những căn cứ nêu trên: Hiện tại tôi đã thay đổi nơi thường trú từ huyện TH, TB đến địa chỉ: P1709, T02, C37, Tổ 20, Phường TV, Quận NTL, thành phố HN theo Thông báo số 001942/TB của Công an Phường TV, Quận NTL, thành phố HN. Do đó, trường hợp của tôi thuộc đối tượng được di chuyển hồ sơ gốc chế độ ưu đãi người có công về nơi thường trú mới tại Quận NTL, thành phố Hà Nội.

thay đổi nơi nhận trợ cấp người có công

2. Về thủ tục di chuyển hồ sơ gốc chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.

Căn cứ tại Điều 49, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 quy định về thủ tục di chuyển hồ sơ gốc của người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công khi thay đổi nơi thường trú như sau:

Đối với nơi đi (Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh TB):

– Người có yêu cầu chuẩn bị bộ hồ sơ gửi đến Sở lao động Thương binh và Xã hội tình TB, hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6) và bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

– Trách nhiệm của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm

+ Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú mới (Thành phố Hà Nội);

+ Gửi 01 phiếu báo di chuyển hồ sơ về Cục Người có công để theo dõi, quản lý;

+ Gửi 01 phiếu báo di chuyển cho người yêu cầu để biết.

– Hồ sơ di chuyển gồm: Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6); Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn; Phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7); Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

Đối với nơi đến: (Sở lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

– Thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh TB.

– Kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, nếu hồ sơ đúng quy định thì đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì chuyển trả lại hồ sơ kèm công văn nêu rõ lý do chưa tiếp nhận, yêu cầu nơi chuyển hồ sơ kiểm tra, bổ sung.

Thời điểm tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Như vậy, bằng văn bản này và căn cứ vào các điều khoản: Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 quy định về: “Di chuyển hồ sơ”; Điều 51 Pháp lệnh ưu đã Người có công với Cách mạng năm 2020 quy định về: “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp”; Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng quy định về: “Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng”; tôi đề nghị Quí cơ quan có trách nhiệm giải quyết cho tôi những vấn đề như sau:

– Thực hiện đúng và đầy đủ quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc di chuyển hồ sơ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công của tôi từ TB đến Thành phố HN

– Trường hợp từ chối hồ sơ của tôi, đề nghị Quí cơ quan trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ di chuyển để tôi có căn cứ khiếu nại sau này.

Xin cảm ơn Quý cơ quan đã quan tâm! Mọi thông tin liên hệ xin gửi theo thông tin: Trần Tuấn Nghĩa, địa chỉ: P1709, T02, C37, Tổ 20, Phường TV, Quận NTL, thành phố HN, số điện thoại:………

Tài liệu gửi kèm:

– Thông báo số 001942/TB của Công an Phường TV, Quận NTL, thành phố HN.

– Sổ hộ khẩu (nếu có);

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

TRẦN TUẤN NGHĨA

Bài viết tham khảo:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam