19006172

Nhiễm chất độc hóa học 21% tới 40% được trợ cấp bao nhiêu?

Nội dung câu hỏi:

Chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến! Bố tôi là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở mức từ 21% tới 40%. Theo quy định mới, bố tôi được nhận trợ cấp bao nhiêu tiền một tháng? Xin chân thành cảm ơn!  Nhiễm chất độc hóa học 21% tới 40%Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều kiện hưởng chế độ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2020 quy định về Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

1. Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”:

a) Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % trở lên;

b) Vô sinh;

c) Sinh con dị dạng, dị tật.

Theo quy định nêu trên, có thể thấy rằng, người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có 3 dạng chính:mắc bệnh gây tổn thương cơ thể, vô sinh và sinh con dị dạng.

Các mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định:

“Điều 30. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này;”

Theo quy định này, người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có 4 mức hưởng chế độ khác nhau, bao gồm:

– Mức 1: tổn thương cơ thể từ 21% tới 40%,

– Mức 2: tổn thương cơ thể từ 41% tới 60%,

– Mức 3: tổn thương cơ thể từ 61% tới 80%,

– Mức 4: tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Trợ cấp hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học từ 21%-41%

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính Phủ có quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.” 

Theo quy định này, trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng người có công với cách mạng được quy định trong phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 75/NĐCP năm 2021. Cụ thể dưới bảng sau:

Tỷ lệ tổn thương cơ thể

Trợ cấp

(đồng/tháng)

Phụ cấp

(đồng/tháng)

Từ 21 % – 40%

1.234.000

Từ 41% – 60%

2.062.000

Từ 61% – 80%

2.891.000

Từ 81 % trở lên

3.703.000

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên

815.000

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

1.624.000

Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình

1.624.000

Theo quy định tại phụ lục I này, người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 40% sẽ nhận trợ cấp hàng tháng là 1.234.000 đồng.

Như vậy, người nhiễm chất độc hóa học với tỉ lệ tổn thương từ 21% tới 40%hiện nay đang nhận trợ cấp hàng tháng là 1.234.000 đồng.

Cách chính sách ưu đãi khác đối với người nhiễm chất độc hóa học

Căn cứ Điều 5 và Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi như sau:

1. Trợ cấp hằng tháng:

– Người mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học: Hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% – 40%, từ 41% – 60%, từ 61% – 80% hoặc từ 81% trở lên;

– Người bị vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học:

  • Có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%: Hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 60%;
  • Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên: Hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% – 80% hoặc từ 81% trở lên;

– Bệnh binh mắc thêm bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể;

– Bệnh binh bị vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 60%;

– Bệnh binh mắc thêm bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học do nhiễm chất độc hóa học và bị vô sinh hoặc sinh con dị dạng, dị tật được chọn hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể hoặc hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 60%.

2. Phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên.

3. Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

4. Bảo hiểm y tế.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

6. Chế độ ưu đãi khác:

– Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

– Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

– Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

– Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

– Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

– Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam