19006172

MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

CÔNG TY …………………

 

Số: ……/QĐ/THESAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

      

QUYẾT ĐỊNH

( Về việc Điều chỉnh mức lương cho Người lao động phù hợp với Lương tối thiều vùng)GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ………………………………………..

– Căn cứ Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019.

– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ – CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao đông.

– Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đông;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………..;

– Căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty……….;

–  Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tăng lương cho tất cả những người lao động mà tại thời điểm trước ngày 01/07/2022 đang có mức lương chính (lương cơ bản trong Hợp đồng lao động) dưới mức lương tối thiểu là 5.007.600 đồng/tháng tại Vùng I theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 (Có danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Đối tượng quy định tại Điều 1 được điều chỉnh mức lương là 5.007.600 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm triệu không trăm lẻ bảy nghìn sáu trăm đồng chẵn) bắt đầu từ ngày 01/07/2022.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Những người lao động quy định tại Điều 1 và Các ông/bà Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                          

Nơi nhận:

– Tổng Giám đôc; Giám đốc

– Như điều 3;

– Lưu HC, NS

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………………..

 

 

 

 

NGUYỄN XUÂN PHÙNG

                   

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày 01 .tháng 07 năm 2022)

STT Họ và tên Bộ phận Mức lương cũ Mức lương mới Ghi chú
1 Vũ Huy Minh Quốc Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
2 Nguyễn T Thu Phượng Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
3 Ngô Minh Thu Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
4 Nguyễn Lương Bình Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
5 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
6 Đinh Thanh Minh Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
7 Đặng Việt Bách Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
8 Nguyễn Thu Hương Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
9 Lê Duy Quang Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
10 Hà Nhật Hồng Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
11 Phạm Thanh Hải Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
12 Đào Tất Luân Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
13 Vũ Minh Điển Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
14 Nguyễn Trường Giang Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
15 Bùi Đức Bảng Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
16 Nguyễn Đình Tuấn Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
17 Tạ Đình Phương Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
18 Phạm Quốc Vinh Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
19 Nguyễn Tiến Hiển Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
20 Lại Đức Trung Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
21 Nguyễn Kiên Cường Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
22 Trịnh Viết Mong Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
23 Đặng Đức Thịnh Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
24 Lê Khánh Ninh Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
25 Nguyễn Bá Tuyên Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
26 Đặng Trung Hiếu Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
27 Hoàng Trung Hiếu Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
28 Nguyễn Việt Cường Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
29 Vũ Đình Thái Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
30 Phạm Thị Thu Huyền Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
31 Tạ Lê Nam Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
32 Nguyễn Thị Hương Thảo Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
33 Nguyễn Thanh Thảo Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
34 Trần Y Vân Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
35 Đỗ Thanh Tùng Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
36 Phùng Hoài Thu Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
37 Trịnh Thị Thu Hương Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
38 Nguyễn Minh Đức Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
39 Nguyễn Mai Liên Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
40 Bạch Thị Phương Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
41 Nguyễn Hà Phương Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
42 Đặng Thị Mỹ Linh Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
43 Nguyễn Thu Bình Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
44 Lê Khánh Linh Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
45 Lê Doãn Anh Quân Nhân viên 4.729.400 5.007.600  
46 Lê Phương Thảo Nhân viên 4.729.400 5.007.600  

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG

CÔNG TY …………………

 

Số: ……/QĐ/THESAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

      

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ………………………………………..

– Căn cứ Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019.

– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ – CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao đông.

– Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đông;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………..;

– Căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty……….;

–  Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự;

 

THÔNG BÁO:

Điều 01: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, thực hiện tăng lương cho toàn bộ người lao động mà trước ngày 01/07/2022 đang có mức lương chính (mức lương cơ bản trong Hợp đồng lao động) thấp hơn mức lương tối thiểu tại Vùng I (5.007.600 đồng/tháng) theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022.

Điều 02: Danh sách kèm theo ban hành theo Quyết định số…../QĐ-….. ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Điều 03: Những người lao động quy định tại Điều 1 và Các ông/bà Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán làm căn cứ thi hành./.    

Nơi nhận:

– Tổng Giám đôc; Giám đốc

– Như điều 3;

– Lưu HC, NS

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………………..

 

 

 

 

NGUYỄN XUÂN PHÙNG

 

luatannam