19006172

Suy giảm 81% khả năng lao động tính tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu như thế nào

Nội dung câu hỏi:

Chào tổng đài tư vấn, tôi là lao động nam, làm trong ngành nặng nhọc độc hại nguy hiểm, đi giám định mức suy giảm khả năng lao động đạt 81%. Năm nay tôi đã 52 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 28 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu thì có được hay không và cách tính tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu trong trường hợp này của tôi như thế nào nếu trong năm nay tôi được về hưu.tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp cách tính tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về các trường hợp được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Theo quy định trên, trong năm 2023 tuổi nghỉ hưu chuẩn của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng nhưng đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động thì được về hưu sớm hơn tuổi chuẩn là 5 tuổi khi bị suy giảm 61% – 80%; 10 tuổi nếu bị suy giảm từ 81% trở lên. 

Như vậy, trong trường hợp này: bạn là lao động nam đã đóng bảo hiểm xã hội được 28 năm và 52 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động là 81% nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện để về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Về thủ tục giải quyết chế độ hưu trí, bạn tham khảo thêm bài viết sau: Thủ tục làm chế độ hưu chí cho người lao động tại công ty

Cách tính tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“…2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.”

Do đó tỉ lệ phần trăm lương hưu của bạn là:

20 năm đầu được tính bằng 45 %

8 năm tiếp theo được tính bằng 8 x 2% = 16 %

Tổng hai tỉ lệ trên bằng 45 + 16 = 61 %

Do bạn làm việc trong ngành nặng nhọc, độc hại nên theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu thì:

“3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau:

a) Đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội

Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định này.”

Theo quy định trên, thì tuổi về hưu khi làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trong năm 2023 là thấp hơn 5 tuổi so với tuổi chuẩn là 55 tuổi 9 tháng. Trường hợp của bạn là về hưu trước 3.5 tuổi mà mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giảm 2%, nên tỉ lệ phần trăm lương hưu của bạn được hưởng hàng tháng sẽ  là: 61% – 7% = 54%

Thủ tục hưởng lương hưu cho người suy giảm khả năng lao động

Căn cứ Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Quyết định 222/QĐ-BHXH về trình tự – thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Bước 01: Trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu về tuổi và số năm tham gia Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng lao động ra Thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng lao động. Thời hạn ra thông báo cụ thể do Công ty tự quy định, tốt nhất nên trước 30 ngày – 45 ngày.

Tên văn bản ban hành: Thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Bước 02: Chậm nhất là trước 30 ngày, Công ty ra Quyết định nghỉ hưu cho người lao động làm căn cứ báo giảm trên Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí cho Người lao động.

Tên văn bản ban hành: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12-HSB hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính).

Bước 03: Sau khi ban hành Quyết định nghỉ hưu, Công ty phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục Báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho người lao động.

– Trong hồ sơ Báo giảm bảo hiểm cho người lao động, công ty cần soạn 01 công văn và đính kèm trong hồ sơ báo giảm về việc báo giảm sớm và đóng trước tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ hưởng hưu trí

Tên văn bản ban hành: Công văn đề nghị đóng tiền Bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ hưu

Bước 04: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ theo Bước 03, sau đó thông báo chấp thuận giải quyết hồ sơ qua email.

Bước 05: Ủy nhiệm chi đóng tiền bảo hiểm xã hội trước cho người lao động nghỉ hưu;

Bước 06: Công ty gửi hồ sơ chốt sổ Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động. Hồ sơ bao gồm:

– Sổ Bảo hiểm xã hội;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12-HSB hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính).

– Ủy nhiệm chi đóng tiền BHXH trước cho người lao động về hưu

– Biên bản kết luận giám định y khoa;

Bước 07: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động;

Bước 08: Cơ quan Bảo hiểm xã hội trả Quyết định nhận lương hưu cho người lao động và các giấy tờ liên quan.

Bước 09: Người lao động nhận Quyết định hưởng lương hưu và các giấy tờ liên quan khác nhập đến cơ quan BHXH quận/huyện nơi thường trú để nhận trợ cấp lương hưu hằng tháng.

  • Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí cho người bị suy giảm khả năng lao động là 20 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đầy đủ hồ sơ.
  • Nơi giải quyết: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội.  

tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu

Tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Kết luận: Bạn là lao động nam, năm nay 52 tuổi, làm việc trong ngành nặng nhọc độc hại, đi giám định mức suy giảm khả năng lao động được 81% và đã đóng bảo hiểm xã hội được 28 năm. Do đó, nếu năm nay bạn nghỉ hưu thì bạn sẽ thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng lương hưu là 54% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bạn có thể vui lòng tham khảo thêm bài viết: Chi phí giám định suy giảm khả năng lao động mới nhất

Nếu trong quá trình giải quyết bạn còn vấn đề gì thắc mắc về cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam