19006172

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp theo luật bồi thường đất đai mới nhất

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp theo luật bồi thường đất đai mới nhất

Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp 1200 m2. Hiện nay mảnh đất của gia đình tôi bị thu hồi để thực hiện dự án khu công nghiệp. Vậy cho tôi theo luật bồi thường đất đai mới nhất thì khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì tôi được bồi thường đất và cây lúa sắp thu hoạch trên đất như thế nào?Tư vấn pháp luật đất đaiLuật bồi thường đất đai mới nhất

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn về vấn đề: bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp theo luật bồi thường đất đai mới nhất, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, bồi thường về đất khi thu hồi đất nông nghiệp theo luật bồi thường đất đai mới nhất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013 về nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất đã bị thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do đó, khi Nhà nước thu hồi 1.200 m2 đất nông nghiệp của gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp, trường hợp địa phương bạn không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 144, Luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giá đất cụ thể dựa vào căn cứ sau:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Thứ hai, quy định về bồi thường cây trồng trên đất

Căn cứ theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

“Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;”

Luật bồi thường đất đai mới nhất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì khi thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây hàng năm thì mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. Do đó, khi nhà nước thu hồi đất mà gây ảnh hưởng cho cây lúa của gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Quy định về đơn giá bồi thường đối với đất đai khi bị thu hồi

Quy định về căn cứ tính giá bồi thường về đất khi bị thu hồi

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp theo luật bồi thường đất đai mới nhất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

 

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam