19006172

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa năm 2023

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa năm 2023

Tôi muốn hỏi về khoản hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa năm 2023? Gia đình tôi có mảnh đất trồng lúa hơn 4 sào. Hiện nay mảnh đất của gia đình tôi đang nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án khu công nghiệp. Vậy cho tôi hỏi khi thu hồi đất nông nghiệp thì giá bồi thường được tính như thế nào? Tôi có nghe nói được hưởng khoản hỗ trợ ổn định đời sống thì khoản hỗ trợ này được tính như thế nào?thu hồi đất trồng lúa

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất đã bị thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do đó, khi Nhà nước thu hồi 3 sào đất nông nghiệp của gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp, trường hợp địa phương bạn không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 144, Luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giá đất cụ thể dựa vào căn cứ sau:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể về vị trí đất bị thu hồi nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn giá đất bồi thường. Để xác định giá đất được bồi thường đối với mảnh đất của gia đình bạn thì bạn có thể tham khảo bảng giá đất tại tỉnh nơi thu hồi đất.

Thứ hai, về mức hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“3. Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định sau:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

b) Diện tích đất thu hồi quy định tại Điểm a Khoản này được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.”

Và theo hướng dẫn tại Khoản 3 và Điều 5 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định:

“3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều này bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cho phù hợp.”

Như vậy

Mức hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường như sau:

(+) Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ;

(+) Hộ gia đình cá nhân bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ như sau:

+ Không phải di chuyển nơi ở được hỗ trợ 6 tháng;

+ Phải di chuyển chỗ ở được hỗ 12 tháng; nếu nơi chuyển đến là vùng  có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trự 24 tháng.

(+) Hộ gia đình, cá  nhân bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì hỗ trợ như sau:

+ Không phải di chuyển nơi ở được hỗ trợ 12 tháng;

+ Phải di chuyển chỗ ở được hỗ 24 tháng; nếu nơi chuyển đến là vùng  có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trự 36 tháng.

Mức hỗ trợ của mỗi tháng là 30 kg gạo theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên xin vui lòng liên hệ Luật sư hỗ trợ tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Quy định về đơn giá bồi thường đối với đất đai khi bị thu hồi

luatannam