19006172

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai năm 2023

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai năm 2023

Xin chào Luật sư, hiện tôi và anh trai đang tranh chấp mảnh đất bố tôi để lại. Mong luật sư tư vấn cho tôi mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Tôi xin cảm ơn!Tư vấn pháp luật đất đai:Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ mẫu 92-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (việc dân sự ở đây bao gồm tranh chấp đất đai) như sau:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT (V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi:..…………………(2)

Họ tên người yêu cầu:

1(3)…………………………………………………………….. Sinh năm:………………..

Địa chỉ(4):…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………… Fax:…………………………………..

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có).

2…………………………………………………………….. Sinh năm:………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….    

Số điện thoại:…………………………… Fax:…………………………………..

Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với (5)………………………

việc như sau:……………………………………………………………………………….

  1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:……………………………………..
  2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…..
  3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…..
  4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):……………………………………………………………………………………………..
  5. Thông tin khác(7):………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

 

………., ngày……tháng……năm …(9)

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

(1) Bạn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nên mục này bạn điền “Tranh chấp đất đai”.

(2) và (5) Ghi tên UBND có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của UBND được xác định theo khoản 3 Điều 203 Luật đất đai 2013.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của tổng đài về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết như:

Thời hạn Tòa án thụ lý đơn giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam