19006172

Thủ tục xin đo đạc lại diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận

Thủ tục xin đo đạc lại diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận

Bố mẹ tôi có mảnh đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vẽ bản đồ ranh giới đất nhà tôi. Tuy nhiên, hiện nay nhà hàng xóm đang xây dựng nhà và tôi cảm thấy có xây trên phần ranh dưới đất nhà tôi. Tôi muốn đo đạc lại ranh giới đất giữa đất của tôi và hàng xóm để biết hàng xóm có lấn chiếm không thì tiến hành thủ tục xin đo đạc lại diện tích đất như thế nào?Tư vấn pháp luật đất đaithủ tục xin đo đạc lại diện tích đất :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Thủ tục xin đo đạc lại diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận, xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất về ranh giới sử dụng đất:

Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định như sau:

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.”

Như vậy, trong trường hợp này gia đình bạn và hàng xóm của bạn cần phải thực hiện đúng những nghĩa vụ về ranh giới sử dụng đất như đã nêu ở trên.

Thứ hai: Về đo đạc lại ranh giới đất

Căn cứ quy định tại Khoản 47 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì trình tự thủ tục để xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình bạn được xác định như sau:

“47. Bổ sung Điều 72a như sau:

“Điều 72a. Trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận

Trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 của Nghị định này thực hiện như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại nơi nộp hồ sơ quy định tại Điều 60 của Nghị định này.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận trước đây, nếu đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 5 Điều 24 của Nghị định nàthì trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

thủ tục xin đo đạc lại diện tích đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, để đo đạc lại đất, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở (theo quy định của Văn phòng đăng ký đất đai);

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đính chính thông tin thửa đất trên sổ đỏ

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thủ tục xin đo đạc lại diện tích đất bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam