19006172

Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì làm thế nào?

Không triệu tập cuộc họp

Chào anh, chị bên tư vấn. Tôi muốn hỏi trường hợp như sau: Khi chủ tịch hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì các thành viên phải làm gì (mục đích của cuộc họp là để bãi miễn chủ tịch hội đồng quản trị). Cảm ơn anh, chị!không triệu tập cuộc họpTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 50 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Điều 50. Quyền của thành viên

8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;”

Như vậy, nếu thành viên  hoặc nhóm thành viên công ty bạn sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên hoặc nhỏ hơn 10% nếu Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 58 Luật doanh nghiệp 2014 thì bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên là vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

Thứ hai, căn cứ Khoản 3 và Khoản 5 Điều 58 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 58: Triệu tập họp Hội đồng thành viên

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

5. Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viên có liên quan của công ty. Trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.”

không triệu tập cuộc họp

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu mà chủ tịch HĐTV không triệu tập cuộc họp thì thành viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Khi đó, chủ tịch HĐTV phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiệt hại xảy ra với công ty và thành viên có liên quan, chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng thành viên

Quyền của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam