19006172

Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần

Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần

Công ty An Nam có thể cho tôi biết cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có ưu thế gì so với cổ đông phổ thông? Cảm ơn quý công ty.


Bài viết liên quan:


Cổ phần ưu đãi cổ tứcTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 về trả cổ tức:

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn“.

Tại Khoản 1 Điều 117 Luật doanh nghiệp 2014 về cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức:

“Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức”.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, theo quy định trên thì đối với cổ đông phổ thông, cổ tức trả cho họ được xác định căn cứ vào lợi nhuận của công ty sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Điều đó có nghĩa là nếu công ty làm ăn không có lãi thì cổ đông phổ thông sẽ không được nhận cổ tức. Tuy nhiên, quyền hưởng cổ tức đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức lại được xác định theo cách khác. Theo đó cổ tức của những cổ đông này được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Tuy được ưu đãi về việc hưởng cổ tức như vậy nhưng cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có những hạn chế nhất định. Cụ thể tại Khoản 3 Điều 117 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

Theo đó cổ đông sở hữu  cổ tức gần như không có quyền quản lý công ty.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét