19006172

Bồi thường thế nào khi bị thu hồi đất ở và nhà ở trên đất năm 2023

Bồi thường thế nào khi bị thu hồi đất ở và nhà ở trên đất năm 2023

Gia đình tôi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở là 100 m2 và một căn nhà ba tầng trên đất. Vậy cho tôi hỏi tính tiền bồi thường về nhà và đất được tính như thế nào?thu hồi đất ở và nhà ở trên đất

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về tiền bồi thường đối với đất ở khi bị thu hồi đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 79, Luật đất đai năm 2013 thì:

“Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì nếu bạn được bồi thường bằng tiền thì số tiền được bồi thường phải tương ứng với giá đất ở địa phương bạn tại thời điểm đất bị thu hồi.

Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giá đất cụ thể dựa vào căn cứ sau:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Như vậy

Giá đất cụ thể được UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Trước khi UBND cấp tỉnh ra quyết định thì kết quả tư vấn xác định giá đất sẽ được trình tới Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước.

Thứ hai, tiền bồi thường đối với nhà ở được xây dựng trên đất bị thu hồi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 89, Luật đất đai năm 2013 thì:

“Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp này của bạn bị thu hồi toàn bộ 100m2 đất cùng với nhà ở xây dựng trên đất. Do vậy, bạn sẽ được bồi thường số tiền bằng giá trị xây mới của nhà ở có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với căn nhà cũ của bạn.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề cho người nhà đất, xin vui lòng liên hệ Luật sư hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Xin giấy xác nhận đất không có tranh chấp thì thủ tục như thế nào?

luatannam