19006172

Quy định pháp luật về xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận

Nội dung câu hỏi:

Ông Hoàng Cảnh Quý đang sử dụng một mảnh đất có giấy tờ giao đất của chính quyền pháp thuộc trước năm 1945. Đất của ông Quý có cả vườn, cả ao và nhà ở. Vậy khi cấp giấy chứng nhận, về xác định diện tích đất ở của ông Quý như thế nào?Về xác định diện tích đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn về: Quy định pháp luật về xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận; tổng đài xin tư vấn như sau:

Do thông tin bạn cung cấp không nếu rõ trong giấy tờ giao đất của chính quyền Pháp thuộc có ghi rõ diện tích đất ở hay không. Vì vậy, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 103 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

Điều 24. Xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở

3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.

4. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.”

Về xác định diện tích đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, trong trường hợp của ông Quý, về xác định diện tích đất ở khi cấp giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

+ Nếu trong giấy giao đất của chính quyền Pháp thuộc có xác định diện tích đất ở thì diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận sẽ được xác định theo diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

+ Nếu trong giấy giao đất của chính quyền Pháp thuộc có xác định diện tích đất ở thì diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận sẽ được xác định bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định

Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở, hiện đang là vườn, ao mà ông Quý đề nghị được công nhận là đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Quy định pháp luật về xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam