19006172

Các loại thành viên trong công ty hợp danh

Các loại thành viên trong công ty hợp danh

Công ty tư vấn An Nam cho tôi hỏi công ty hợp danh có những kiểu thành viên nào? Quyền biểu quyết của thành viên đối với những vấn đề quan trọng của công ty như thế nào?Công ty hợp danhTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Điều 172. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn”

Theo đó công ty hợp danh có thể có hai loại thành viên: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn (công ty có thể không có thành viên góp vốn nhưng bắt buộc phải có thành viên hợp danh).

Việc tham gia, quản lý điều hành công ty cũng có sự khác nhau giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Cụ thể điểm a Khoản 1 Điều 176 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty”

Theo đó, mỗi thành viên hợp danh đều có quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì không phụ thuộc vào số vốn góp mà mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết ngang nhau.

Công ty hợp danh

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Bên cạnh đó, quyền biểu quyết của thành viên góp vốn được quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 182 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

b) Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty”

Vậy nên, khác với thành viên hợp danh, thành viên góp vốn bị hạn chế về quyền biểu quyết. Theo đó, họ chỉ có quyền thảo luận và biểu quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. Ngoài ra, thành viên góp vốn không có quyền tham gia quản lý công ty cũng như tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ: Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam