19006172

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông

Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Sổ đăng ký cổ đông. Một người muốn được xác nhận là cổ động phải được ghi nhận trong sổ đăng ký của công ty cổ phần. Vậy sổ đăng ký cổ đông gồm có những nội dung gì?Sổ đăng ký cổ đôngTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 thì thời điểm công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông là thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

Sổ đăng ký cổ đông phải có những nội dung chính sau:

 Thứ nhất, tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;

 Thứ hai, tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

 Thứ ba,  tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

 Thứ tư, họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

 Thứ năm, số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

 Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

 Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

Sổ đăng ký cổ đông

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Có thể thấy rằng

Sổ đăng ký cổ đông là sổ lưu giữ, ghi chép, theo dõi tình hình đóng góp, thay đổi cổ phần và các thông tin của các cổ đông. Hay nói một cách khác, sổ đăng ký cổ đông là sổ ghi lại các thông tin của cổ đông liên quan tới hoạt động vốn của công ty. Sổ đăng ký cổ đông được lập từ thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được cập nhật, lưu giữ trong suốt thời gian tồn tại của công ty.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Danh sách cổ đông của công ty cổ phần

Cổ phần ưu đãi cổ tức trong công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam