19006172

Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014

Thông tư số 37/2014/TT-BYT hướng dẫn đăng kí khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Bài viết liên quan:


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chương I

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU

Điều 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã và tương đương

 1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn.
 2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 3. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập.
 4. Trạm y tế quân – dân y; Phòng khám quân – dân y.
 5. Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và tương đương.

Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương

 1. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.
 2. Bệnh viện y học cổ truyền hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.
 3. Bệnh viện chuyên khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng có phòng khám đa khoa.
 4. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh.
 5. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực.
 6. Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 7. Trung tâm y tế quân – dân y.
 8. Bệnh xá quân y; Bệnh xá quân – dân y.
 9. Bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc Bộ Quốc phòng.
 10. Bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.

Thông tư số 37

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

>>> Thông tư số 37/2014/TT-BYT

luatannam