19006172

Công văn 3592/BHXH-BT ngày 18 tháng 9 năm 2015

Công văn số 3592/BHXH-BT ngày 18/9/2015 của BHXH Việt Nam, chỉ đạo việc thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2015-2016.


Bài viết liên quan:


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3592/BHXH-BT
V/v tham gia BHYT HSSV

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiều cố gắng, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2015-2016, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên tại một số địa phương đã bộc lộ một số vấn đề khó khăn, bất cập, tạo nên những bức xúc trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT nói chung, BHYT cho học sinh, sinh viên nói riêng.

Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, nhất là trong năm học 2015-2016, năm học đầu tiên triển khai thực hiện theo những quy định mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có) trong việc tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

2. Thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tổ chức thu phí BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, cụ thể như sau:

Công văn

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

>>> Công văn 3592-BHXH-BT

luatannam