19006172

MẪU CÔNG VĂN GIẢM TRÙNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

MẪU CÔNG VĂN GIẢM TRÙNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÔNG VĂN GIẢM TRÙNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM CHẾ TẠO THIẾT BỊ

Số:……/2023/CV-CTTB

V/v Giảm trùng thời gian đóng BHXH cho NLĐ …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày…..tháng….năm 2023

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………

– Bộ phận thu thuộc BHXH ………………….

– Bộ phận một cửa thuộc BHXH ………………………..

 

Công ty TNHH …………….., MST: 57……, MĐV: TC……………..C; địa chỉ: ………………………………………………………………, Việt Nam.

Ngày 01/11/2019, Công ty cổ phần ……….. ký Hợp đồng lao động số 16/HĐLĐ với người lao động ………… Theo đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH từ tháng 11/2019. Tuy nhiên, trước đó anh …………. đang thực hiện Hợp đồng lao động khác với Công ty ………….. và đóng BHXH từ tháng 4/2018 – 1/2020. Như vậy, cùng một thời điểm là tháng 11/2019 cùng một lúc anh ….. đang đóng BHXH ở 02 công ty.

Căn cứ tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

Điều 42. Quản lý đối tượng

1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ”.

Theo quy định trên, anh ………….. đóng trùng BHXH tháng 11 – 12/2019 và tháng 1/2020 tại 02 công ty. Do đó, khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì Công ty ký Hợp đồng lao động sau (tức là Công ty cổ phần T…………..) phải thực hiện thủ tục giảm trùng thời gian đóng BHXH cho anh …………….. từ tháng 11/2019 – 1/2020.

Như vậy, bằng văn bản này và căn cứ vào Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Công ty cổ phần ……………. đề nghị cơ quan BHXH …………… xem xét giảm trùng thời gian đóng BHXH cho người lao động …….. từ tháng 11/2019-1/2020 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Kính mong cơ quan BHXH ………. xem xét việc giảm trùng cho người lao động ………… từ 11/2019-1/2020. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

– Hợp đồng lao động Nguyễn Gia Văn (bản phô tô dấu treo);

– Sổ và các tờ rời Bảo hiểm xã hội;

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN …………..

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Mẫu đơn yêu cầu thanh – kiểm tra Công ty do vi phạm quy định về lao động

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam