19006172

Mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng được 12 năm 3 tháng

Nội dung câu hỏi:

Tôi đóng BHXH được 12 năm 3 tháng với mức lương làm ở các Công ty tư nhân thì được lãnh BHXH 1 lần là bao nhiêu ạ? Tôi có gửi kèm file chụp chi tiết quá trình đóng. Xin cảm ơn.VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 5 tháng (số liệu thực)Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Quy định về cách tính tiền hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về cách tính BHXH 1 lần như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo quy định trên cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau: Mức hưởng= Mức bình quân tiền lương × số tháng hưởng BHXH 1 lần

Trong đó:

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần được tính dựa trên nguyên tắc:

+) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Mức bình quân tiền lương được xác định theo khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể: Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

– Khi tính mức bình quân tiền lương sẽ được áp dụng hệ số trượt giá theo bảng 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH;

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,26

4,46

4,22

4,09

3,80

3,64

3,70

3,71

3,57

3,46

3,21

2,96

2,76

2,55

2,07

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mức điều chỉnh

1,94

1,77

1,50

1,37

1,28

1,23

1,23

1,19

1,15

1,11

1,08

1,05

1,03

1,00

1,00

Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng được 12 năm 3 tháng

Mức bình quân tiền lương trong toàn quá trình đóng là: 857.557.580 đồng : 147 tháng = 5.755.420 đồng.

Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 12 năm 3 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 anh đóng được 4 năm 3 tháng, mỗi năm đóng tính hưởng 1.5 tháng bình quân lương =) 4 năm * 1.5 = 6 tháng lương bình quân (lẻ 3 tháng chuyển sau 2014);

+) Sau năm 2014 anh đóng được: 8 năm + 3 tháng lẻ trước năm 2014 = 8n3t làm tròn 8.5 năm, mỗi năm đóng được tính hưởng 2 tháng lương bình quân =) 8.5 năm * 2 = 17 tháng lương bình quân;

Tổng số tháng anh được hưởng = 6 tháng + 17 tháng 23 tháng lương bình quân

Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 5.755.420 đồng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 23 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 5.755.420 đồng * 23 tháng = 132.374.660 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

luatannam